Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Krótki opis: Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Pełen opis szkolenia: Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. Zakres szkolenia: 1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeostwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP). 2.Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeo czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 3.Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeostwem i higieną pracy 4.Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki 5.Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowao pracowników w procesach pracy 6.Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeo (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 7.Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) 8.Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego Szkolenie jest stworzone w oparciu o podstawę prawna związaną z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. oraz jego wejściem w życie z dniem 1. lipca 2005 roku. Rozporządzenie to zezwala na przeprowadzenie okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz kadry kierowniczej w ramach samokształcenia kierowanego, do którego zalicza się formuła szkoleń e-learningowych. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest zaliczenie Egzaminu końcowego na minimum 70%. Wynik kursanta zapisywany jest na platformie.

Cena za jedną licencję: 79,00

  Kup Cofnij