Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

1.       Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na umożliwieniu klientom dostępu do określonych zasobów elektronicznych oraz określa zasady sprzedaży towarów przez platformę internetową pod adresem http://learncom.pl.

2.       Platforma internetowa zlokalizowany pod adresem http://learncom.pl(zwany dalej „Portalem Wiedzy”) jest prowadzony przez:

Llidero Sp. z o.o.

ul. Sulęcińska 56

66-400 Gorzów Wielkopolski

Wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Kożuchowska 8, pod numerem KRS 0000346498, NIP 599-31-09-548, REGON 080398983.

PRZEDMIOT PORTALU WIEDZY

Przedmiotem Portalu Wiedzy jest wsparcie rozwój kompetencji zawodowych pracowników oraz umożliwienie dostępu do szkoleń online użytkownikom Internetu.

 

KORZYSTANIE Z PORTALU WIEDZY

1.       Korzystanie z Portalu Wiedzy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.       Rejestracja użytkownika polega na podaniu przez użytkownika adresu email oraz hasła, wskazanych w formularzu rejestracyjnym, a także na udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.       Użytkownik jest identyfikowany na Portalu Wiedzy za pomocą nazwy użytkownika (loginu), którym jest adres  e-mail.

4.       Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim danych służących do logowania się do Portalu Wiedzy.

5.       Serwis administruje i chroni dane osobowe Użytkowników. Dane te mogą być przetwarzane dla celów związanych z wykonaniem umowy, reklamacji, rękojmi, celów marketingowych jedynie przez Serwis oraz podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

ZAMÓWIENIA

6.       Za pośrednictwem Portalu Wiedzy Użytkownicy mogą nabywać oferowane w nim usługi.

7.       Ceny na Portalu Wiedzy są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT).

8.       Do realizacji zamówienia konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Portalu Wiedzy odpowiednich opcji dostępnych przy każdym produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi zamawiającemu na każdym etapie procedury składania zamówienia.

9.       Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie wymaganych danych i informacji na Portalu.

10.   Zamówienia realizowane są po uiszczeniu przez zamawiającego należności za pośrednictwem dostępnych na Portalu Wiedzye kanałów płatności.

11.   Zamówienie jest uznane za zrealizowane gdy zakupione pozycje pojawią się na indywidualnym koncie użytkownika.

KORZYSTANIE Z ZAKUPIONYCH POZYCJI

1.       Zakupione pozycje są dostępne dla użytkownika na jego indywidualnym koncie, dostępnym po zalogowaniu do Portalu Wiedzy. Pozycje te są dostępne terminowo.

2.       Użytkownik może korzystać z zakupionych pozycji do momentu wygaśnięcia licencji, bez możliwości rozpowszechniania osobom trzecim zakupionych i odtwarzanych materiałów.

ZASADY KORZYSTANIA Z POZYCJI

1.       Wszystkie pozycje oferowane przez Portal Wiedzy (odpłatnie i nieodpłatnie), objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r, Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.       Użytkownik jest uprawniony do korzystania z pozycji nabytych na Portalu Wiedzy zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1.

3.       Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu nabytych pozycji w całości ani we fragmentach, publikacji, dystrybucji oraz zwielokrotniania, ingerowania w jego zawartość.

4.       Użytkownik obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z pozycji w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem.

REKLAMACJE

1.       Użytkownik może składać reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, drogą elektroniczną na adres llidero@llidero.com

2.       Reklamacje są rozpatrywane w terminie 20 dni roboczych od otrzymania reklamacji. O statusie reklamacji Użytkownik jest informowany drogą elektroniczną.

3.       W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zwrot kosztów zamówienia będzie dokonywany w ustalony z Użytkownikiem sposób w ciągu 14 dni od momentu poinformowania Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Portal Wiedzy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie i czynniki zewnętrzne. Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.

2.       Portal Wiedzy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z działań lub zaniechań Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z Portalu Wiedzy w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

3.       Portal Wiedzy zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej Portalu Wiedzy.

4.       Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Portalu Wiedzy.

5.       Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw konserwacyjnych w korzystaniu z Portalu Wiedzy bez wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkownika.